Pet Support, gevestigd aan de Lijsterbesstraat 3, 5271 JZ Sint Michielsgestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Shanon Schepens is de Functionaris Gegevensbescherming van Pet Support zij is te bereiken via info@petsupport.nl en/of telefonisch op +31626243936

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pet Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@petsupport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pet Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Pet Support neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pet Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.
Onderstaande persoonsgegevens bewaren zolang je hulp ontvangt van Pet Support, deze gegevens gezamenlijk noemen we binnen Pet Support een ‘account’. In de praktijk houd dit in dat we deze gegevens opslaan vanaf aanmelding en uiterlijk binnen 30 dagen na einde van de hulpverlening deze gegevens uit ons bestand wissen. Achter elk type persoonsgegevens staat waarom we deze bewaren voor de hierboven aangegeven termijn.
– Geslacht – Om je met de juiste aanspreekvorm te kunnen bejegenen.
– Geboortedatum – Alleen als deze informatie vrijwillig gegeven is, om (waar mogelijk) een leuk extraatje te kunnen geven bij de bezorgronde.
– Adresgegevens – Om de pakketten af te kunnen leveren en correspondentie te versturen
– Bankrekeningnummer – Bij uitzondering zijn er cliënten die (bijvoorbeeld op besluit van bewindvoerder) per bank betalen. In dat geval bewaren we je bankrekeningnummer om de betalingen aan de juiste account te kunnen koppelen.
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Soms word er overige informatie verstrekt die van belang is voor de diensten die wij leveren (zoals een werkadres).

De onderstaande persoonsgegevens bewaren we voor onbepaalde tijd.
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze gegevens hebben we zolang de (nood)hulp duurtnodig om onze diensten uit te kunnen voeren en met jou in contact te kunnen blijven. We hebben deze informatie echter ook nodig om aan onze (toekomstige) voorwaarden te voldoen. Zo kunnen er voorwaarden van toepassing zijn zoals, maar niet uitsluitend tot, voorwaarden die het aantal aanmeldingen per account per vijf jaar kunnen beperken. We moeten om aan deze voorwaarden te voldoen kunnen controleren of een account al eerder hulp heeft ontvangen. Dit doen we door voor- en achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres te bewaren. Zo kunnen we hulp eerlijk blijven verdelen. Daarnaast is het van belang voor donaties en/of financiële hulp óf jaarverslagen om aan te kunnen geven hoeveel individuele accounts we tot nu toe gesteund hebben. We zullen dan nooit of te nimmer je persoonlijke gegevens delen, maar wel je account gegevens gebruiken om een telling te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pet Support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pet Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pet Support gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pet Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@petsupport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pet Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pet Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@petsupport.nl